موش های شناگری که غرق شدند.

تعدادی موش های صحرایی را که بعضی از آنها می توانند هشتاد ساعت مداوم شنا کنند

آماده کردند. محققان قبل از اینکه آنها را در آب بیندازند با ترفتدی این باور غلط را در موش ها

به وجود آورند که آنها گیر افتادند. خیلی از موش ها تنها بعد از چند دقیقه شنا کردن غرق

شدند. نه به خاطر اینکه نمی توانستند شنا کنند، بلکه چون فکر می کردن گیر افتاده اند

نا امید شدند و دست از شنا کردن برداشتند و غرق شدند.

 

گاهی توانایی لازم برای انجام کاری را داریم، اما ترس از شکست باعث می شود

زود ناامید شویم و یا حتی دست به عمل نزنیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید