اقیانوس را دریاب!

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا
بازی می کند، اما بی خبر از آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی
بیکران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار بزرگ و
شگفت انگیزی نهفته است.
آیزاک نیوتن 

/ 0 نظر / 6 بازدید