زندگی

اگر میدانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد

آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با

غمسپری می کنید را میدانستید.

ابن سینا

/ 0 نظر / 6 بازدید