ضمیر خودآگاه،ضمیر ناخودآگاه و ضمیر برتر

ذهن ما دارای دو بخش است.ضمیر خودآگاه ، ضمیر ناخودآگاه....ضمیر خودآگاه ما

شامل حواس پنج گانه ی ما میشود...به این طریق است که که ذهن خودآگاه ما آنچه

را ببینیم، بشنویم،لمس کنیم را به عنوان واقعیت قبول میکند.حال روشن میشود که

چرا بسیاری از افراد فقیر نسل اندر نسل فقیر بوده اند...چون فقر را مشاهده و لمس

کرده اند....آنچه را که ذهن خودآگاه به عنوان واقعیت قبول کند را به ذهن ناخودآگاه

گزارش میکندو ذهن ناخودآگاه خود را طبق ان گزارشها برنامه ریزی میکند...ذهن

ناخودآگاه قدرت قضاوت ندارد...این اعتقادی است که هیپنوتیزرها،یوگی ها و... دارند.

اما افرادی که روی علوم مابعدالطبیعه کار می کنند این اعتقاد را دارند که علاوه بر اینها

ما دارای ضمیر برتری نیز هستیم که همان روح ماست.این بخش از وجود ماست که میداند

سلامتی،موفقیت،خوشبختی و ثروت به وفور میتواند در زندگیمان ظهور کند... هر آنچه

را که عمیقا احساس یا مجسم کنیم  بر ذهن نیمه هوشیار تاثیر میگذارد و مو به مو

در صحنه زندگی وارد میشود...بهترین راه هدایت ضمیر ناخودآگاه تاثیر روح بر آن است

تا آنچه عالی و باشکوه است وارد زندگی شود.

/ 1 نظر / 5 بازدید
غریبه

به منم سر بزنید پشیمون نمیشید ....آفرین ................. فقط یکبار میتوان عاشق شد بار دوم دیگر خبری از جنسِ اصل نیست