عشق واقعی

هر انسانی با تشرف به آیین عشق، پا به این سیاره می نهد.

عشق راستین از خویشتن فارق است و از هر چه ترس، رها.

بدون هیچ چشمداشت یا اندکی توقع، خود را بر محبوب فرو می باراند.

شادمانی اش در بخشیدن است نه ستاندن. عشق یعنی ظهور خدا.

و نیرومندترین قدرت مغناطیسی موجود در عالم.

عشق پاک فارق از خویشتن - بی نیاز از هر گونه طلب یا انتظار -

به ناچار همجنس و همسنگ خود را به سوی خود می کشاند.


/ 5 نظر / 9 بازدید
ویولون

یک روزی خواهیم فهمید که قلب‌های بزرگ بسیار بیشتر از سلاح‌های بزرگ برای ما صلح و آرامش به ارمغان خواهند آورد. " آنتونی ویلیامز"

علی

در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند و در آشکار از آنانی که دوستمان دارند غافلیم، شاید این است دلیل تنهایی مان. دکتر علی شریعتی

شب رویا..

عشق، زورش به عمیق‌ترین ریشه‌ها هم می‌رسد.. به خدا هم می‌رسد..

فرید18

سلام ............ زیبا بود ............................. ♥☺♥☺♥☺♥☺♥☺☻♥♥☻♥☺☻♥☻☺☻♥☺☻♥☺☻

ویولون

باور کن… در تـقـدیـر هـر انـسـانـی مـعـجـزه ای خـاص از طـرف خُـدا تـعیین شـده است ، که قـطعـاً در زنـدگی ، در زمـان مـنـاسب نـمـایـان خـواهـد شـد . یـک شـخص خـاص ، یک اتفـّاق خـاص ، یـا یک مـوهِبت خـاص … منـتـظـر اعـجـاز خُـدا در زنـدگـیـت بـاش ، بـدون ذره ای تـردیـد .