به خاطر سوپ ریخته تأسف نخور!

 روزی یک کشاورز سالخورده ی چینی، در حالی که مقداری سوپ را در ظرفی که به

انتهای چوبی وصل شده بود، حمل می کرد، از جاده ای می گذشت. بعد از مدتی

کاسه ترک برداشت و شکست و سوپ درون ظرف به زمین ریخت. کشاورز پیر

بی توجه به اتفاقی که افتاده بود به راهش ادامه داد. مردی که ماجرا را مشاهده

کرده بود رو به پیرمرد کرد و گفت: متوجه نشدی که همه سوپت به زمین ریخت؟

کشاورز پاسخ داد: چرا، صدای شکستن را شنیدم.تمام سوپ از بین رفته است.

اما چه کاری از دست من ساخته است؟


/ 2 نظر / 3 بازدید
فرازمند

وسلام......... با یادبود احمد شاملو سترگ مرد شعر و ادب پارسی به روزم......... حضورتان مغتنم و......قلمی ونظری از سر مهر..... [گل]

ویولون

آرزو دارم یک روز کودکی متولد شود که بپرسد: مادر "جنگ چه بود"